هودی مردانه mj11-1سایزدور سینهقد استینقد هودی
M1006870
L1066973
XL1127076
XXL1187179

اندازه ها به سانتی متر می باشد.